Šel páv s pávicí
včera k holiči,
pávice chce přeliv na peří,
ať přesvědčí se, kdo nevěří.

Pojede do Frýdku
na módní přehlídku,
sice tam už loni byla,
měla však navíc asi 4 kila.

Celý rok držela dietu,
chůzi cvičila v baletu,
v hodinách zpěvu pilovala křik,
týden před přehlídkou pávice byla šik.

Nevím, jak dopadla v soutěž.
O to tu však neběží.
Důležité přece je,
že ji páv stále _____________.

Obchodní podmínky prodeje

1. Objednávka

Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických nebo telefonických objednávek kupujícího. Objednávka kupujícího musí obsahovat tyto základní náležitosti:

prodávajícího - obchodní firmu (název) a sídlo, IČ prodávajícího (vybírá kupující z nabídky elektronického obchodu při objednání zboží)
kupujícího - jméno a příjmení, název, obchodní firmu a sídlo, místo podnikání nebo bydliště kupujícího; IČ a DIČ kupujícího, pokud je registrován jako plátce DPH a provozuje podnikatelskou činnost; telefon a e-mail kupujícího.
Specifikace požadovaného zboží uvedením názvu produktu (případně ISBN), který jednoznačně určuje předmět objednávky (číselné označení produktů podle druhu, uváděné v ceníku elektronického obchodu)
množství požadovaných kusů produktů
vybraný způsob platby
požadovaný termín dodání zboží
adresu pro dodání zboží a způsob jeho dodání

Na základě řádné objednávky kupujícího provede prodávající ověření objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou cenu a množství produktů, jež se zavazuje kupujícímu dodat, jakož i termín dodání objednaného zboží. Objednávka je po jejím ověření prodávajícím považována mezi stranami za závaznou. Toto ustanovení není pro prodávajícího závazné v případě, že výrobce přestane dodávat daný produkt nebo uvede na trh nové verze produktů.

2. Platební podmínky

Pro školská zařízení nabízíme odběr zboží na fakturu se splatností.

3. Dodání zboží, způsoby dodání

Zboží je zasíláno Českou poštou. Podmínkou pro dodání zboží v uvedeném termínu jsou:

ověření objednávky
volné skladové zásoby objednaného zboží v objednaném množství na elektronické objednávce
případně provedení dohodnutého způsobu platby na účet prodávajícího (při platbě předem, tzv. na proformafakturu).
Objednané zboží je expedováno nejpozději následující pracovní den po splnění výše uvedené podmínky pro dodání zboží.

4. Dopravné

K ceně zboží je účtováno dopravné v případě, že celková množství objednaného zboží nepřesáhne 4 ks.

5. Ochrana osobních údajů

V případě, že je kupujícím fyzická osoba, zadává při objednávce tyto údaje: Jméno a příjmení, Úplná poštovní adresa, Adresa elektronické pošty, Telefonní číslo. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a případnou komunikaci.

Je-li kupující právnická osoba, zadává při registraci navíc následující údaje: Jméno firmy, IČO, DIČ. Pokud je kupujícím fyzická osoba - podnikatel, uvede navíc údaj o místu podnikání, IČO a DIČ. Tyto údaje umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat platbu kupujícího učiněnou bankovním převodem.

Prodávající chrání soukromá data kupujícího před zneužitím. Tyto informace shromažďuje, aby zkvalitnil svoje služby a neposkytuje je třetím stranám bez souhlasu kupujícího.

Používáním internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a použitím informací o sobě i svých nákupech podle výše uvedených pravidel.

6. Ostatní ujednání

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se kromě těchto obchodních podmínek řídí obchodními podmínkami prodávajícího, které jsou k dispozici v sídle prodávajícího nebo na jeho internetových stránkách a postup při uplatnění nároku z vad zboží (reklamace) reklamačním řádem prodávajícího, který je k dispozici rovněž v sídle prodávajícího nebo na jeho internetových stránkách.

Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky a jejím odesláním seznámil s těmito obchodními podmínkami, obchodními podmínkami prodávajícího a reklamačním řádem prodávajícího a že s těmito souhlasí.

Vyplněním a odesláním elektronické objednávky (či jiné formy objednávky prostřednictvím komunikace na dálku, např. faxem) kupující současně potvrzuje, že mu byly prodávajícím v jeho obchodních podmínkách přístupných z 'www prohlížeče' poskytnuty informace dle ust. § 53 odst. 4 občanského zákoníku, tj. identifikační údaje prodávajícího (obchodní název, IČ, sídlo, event. bydliště v případě fyzické osoby), název objednaného zboží a jeho hlavní charakteristiky, cena zboží, náklady na dodání, způsob platby a dodání, poučení o právu na odstoupení od smlouvy dle ust. § 53 odst. 6 občanského zákoníku, náklady na použití komunikačních prostředků na dálku a doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

 

 

O nás | Naše publikace| Připravujeme | Obchodní podmínky| Jak nakupovat| Kontakty